Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Thứ ba - 28/05/2013 22:12 2.367 0
Số tư liệu: 1840/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành: 24-05-2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_____________

Số: 1840/QĐ-BGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2013 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

____________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

          Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

          Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày  02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH :

          Điều 1. Kế hoạch thời giannăm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương bao gồm:

          1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

          2. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II.

          3. Ngày kết thúc năm học.

          4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).

          5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

          6. Các ngày nghỉ lễ, tết.

          7. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

          8. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đồng bào dân tộc, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).

          Điều 2. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 ở các địa phương

          1. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo số tuần thực học:

          a) Đối với cấp mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

b) Đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

          c) Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

          d) Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

          2. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương.

          3. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

          4. Nghỉ tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

5. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

6. Khuyến khích xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và cấp THCS.

          Điều 3. Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc được quy định như sau:

          1. Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2013, muộn nhất vào ngày 28/8/2013.

          2. Tổ chức khai giảng vào tuần cuối tháng 8 và tuần đầu tháng 9 (có thể khai giảng sau khi tựu trường).

          3. Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2014.

          4. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2014.

          5. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 02, 03 và 04/01/2014.

          6. Công bố môn thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 vào ngày 28/3/2014.

7. Thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 vào các ngày 02, 03 và 04/6/2014.

          8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2014.

          9. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 trước ngày 31/7/2014.

10. Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào 3 đợt: Đợt I, ngày 04 và 05/7/2014; đợt II, ngày 09 và 10/7/2014; đợt III, ngày 15 và 16/7/2014.

          Điều 4. Thẩm quyền ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định:

    a) Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho địa phương.

 b) Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

          2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

          a) Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

          b) Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

          Điều 5. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

          1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2013-2014, trước ngày 31/8/2013.

          2. Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2014.

          3. Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2013-2014, trước ngày 25/6/2014.

          4. Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Kết luận số 51- KL/TW và Chỉ thị số 02/CT-TTg về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trước ngày 15/12/2014.

5. Báo cáo về những quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định này.

          Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 7.Các ông (bà) Chánh Văn phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;

- Ban Tuyên giáo TW;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Hội Khuyến học Việt Nam;

- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;

- Các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, HĐND;UBND (tỉnh/thành phố)

- Như điều 7;

- Website Bộ;

- Lưu: VT, TH, PC.

 

 

 

 

 

 

 KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

 


Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiểm định chất lượng năm 2016
Tháng 10/2017 UBND T.P Hà Nội công nhận trường đạt chuẩn quốc giaÝ kiến đóng góp trực tiếp đến giám hiệu xin gửi về nhatruong@thptyenvien.edu.vn

Trường THPT Yên Viên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Treo cờ rủ quốc tang >